คู่มือการปฏิบัติงาน ความรู้ด้านวินัย ความรู้ด้านจริยธรรม ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

หน้าหลัก

add_1_small_u

newanim
แบบกรอกรายชื่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานสำหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ITA รอบที่ 1

 • แบบกรอกรายชื่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานสำหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (external-1)


  newanim
  แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2

 • แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (round-2_ita_2560)
 • คำอธิบายเพิ่มเติมการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (description-round-2_ita_2560)

ดาวน์โหลดหนังสือ

pk-case-study
 • หนังสือกรณีศึกษาแนวทางการลงโทษทางวินัย (case-study)
  pk-conflict-of-interest
 • หนังสือคู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการประปาส่วนภูมิภาค (conflict-of-interest)

ภาพกิจกรรม