คู่มือการปฏิบัติงาน ความรู้ด้านวินัย ความรู้ด้านจริยธรรม ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

หน้าหลัก

add_1_small_u

newanim
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานฯ

  • แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ไตรมาส 2/2560 (anticor_2-2560)
  • แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ของ กปภ. ไตรมาส 2/2560 (panitan_2-2560)

newanim
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2

  • แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (round-2_ita_2560)
  • คำอธิบายเพิ่มเติมการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (description-round-2_ita_2560)

ดาวน์โหลดหนังสือ

pk-case-study
  • หนังสือกรณีศึกษาแนวทางการลงโทษทางวินัย (case-study)
    pk-conflict-of-interest
  • หนังสือคู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการประปาส่วนภูมิภาค (conflict-of-interest)

ภาพกิจกรรม