คู่มือการปฏิบัติงาน ความรู้ด้านวินัย ความรู้ด้านจริยธรรม ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

หน้าหลัก

newanim

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ไตรมาส 2/2561

  • หนังสือบันทึก ที่ มท 55622-2/203 ลว. 21 มี.ค. 61 เรื่องติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ ไตรมาส 2/2561 (21032561anticor)
  • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ไตรมาส 2/2561 (download_anticor2-61)
  • หนังสือบันทึก ที่ มท 55622-2/204 ลว. 21 มี.ค. 61 เรื่องติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ กปภ. ไตรมาส 2/2561 (21032561moral)
  • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ กปภ. ไตรมาส 2/2561 (download_moral2-61)


ดาวเด่นประจำไตรมาส ของกองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม
da_2560


add_1_small_u

ดาวน์โหลดหนังสือ

pk-case-study
  • หนังสือกรณีศึกษาแนวทางการลงโทษทางวินัย (case-study)
    pk-conflict-of-interest
  • หนังสือคู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการประปาส่วนภูมิภาค (conflict-of-interest)

ภาพกิจกรรม