ดาวน์โหลด

newanim

หนังสือ

  • หนังสือกรณีศึกษาแนวทางการลงโทษทางวินัย (case-study)
  • หนังสือคู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการประปาส่วนภูมิภาค (conflict-of-interest)

    แบบฟอร์มแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการประปาส่วนภูมิภาค

  • กรณีไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (สำหรับผู้ปฏิบัติงานระดับ ผอ.ฝ่าย/ผอ.สำนัก หรือเทียบเท่าขึ้นไป) (report-no.1)
  • กรณีไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (สำหรับผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่ำกว่าระดับ ผอ.ฝ่าย/ผอ.สำนัก หรือเทียบเท่าลงมา) (report-no.2)
  • กรณีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (สำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกคนตั้งแต่ลูกจ้างประจำจนถึงผู้ว่าการ) (report-no.3)
  • แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (สำหรับคณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ/ คณะทำงาน ของ กปภ.) (report-no.4)