ดาวน์โหลด

newanim

โครงการ "ทำดี มีผล คนยกย่อง ประจำปี 2561"

 • รายละเอียดโครงการ และแบบเสนอรายชื่อ (good-people-project_2561)
 • แบบฟอร์มเสนอรายชื่อทำดี มีผล คนยกย่อง 1 (form_good-people_1)
 • แบบฟอร์มเสนอรายชื่อทำดี มีผล คนยกย่อง 2 (form_good-people_2)
 • แบบฟอร์มเสนอรายชื่อทำดี มีผล คนยกย่อง 3 (form_good-people_3)


หนังสือ

 • หนังสือกรณีศึกษาแนวทางการลงโทษทางวินัย (case-study)
 • หนังสือคู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการประปาส่วนภูมิภาค (conflict-of-interest)

  แบบฟอร์มแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการประปาส่วนภูมิภาค

 • กรณีไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (สำหรับผู้ปฏิบัติงานระดับ ผอ.ฝ่าย/ผอ.สำนัก หรือเทียบเท่าขึ้นไป) (report-no.1)
 • กรณีไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (สำหรับผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่ำกว่าระดับ ผอ.ฝ่าย/ผอ.สำนัก หรือเทียบเท่าลงมา) (report-no.2)
 • กรณีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (สำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกคนตั้งแต่ลูกจ้างประจำจนถึงผู้ว่าการ) (report-no.3)
 • แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (สำหรับคณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ/ คณะทำงาน ของ กปภ.) (report-no.4)