ดาวน์โหลด

newanim

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ไตรมาส 2/2561

 • หนังสือบันทึก ที่ มท 55622-2/203 ลว. 21 มี.ค. 61 เรื่องติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ ไตรมาส 2/2561 (21032561anticor)
 • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ไตรมาส 2/2561 (download_anticor2-61)
 • หนังสือบันทึก ที่ มท 55622-2/204 ลว. 21 มี.ค. 61 เรื่องติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ กปภ. ไตรมาส 2/2561 (21032561moral)
 • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ กปภ. ไตรมาส 2/2561 (download_moral2-61)


หนังสือ

 • หนังสือกรณีศึกษาแนวทางการลงโทษทางวินัย (case-study)
 • หนังสือคู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการประปาส่วนภูมิภาค (conflict-of-interest)

  แบบฟอร์มแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการประปาส่วนภูมิภาค

 • กรณีไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (สำหรับผู้ปฏิบัติงานระดับ ผอ.ฝ่าย/ผอ.สำนัก หรือเทียบเท่าขึ้นไป) (report-no.1)
 • กรณีไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (สำหรับผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่ำกว่าระดับ ผอ.ฝ่าย/ผอ.สำนัก หรือเทียบเท่าลงมา) (report-no.2)
 • กรณีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (สำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกคนตั้งแต่ลูกจ้างประจำจนถึงผู้ว่าการ) (report-no.3)
 • แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (สำหรับคณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ/ คณะทำงาน ของ กปภ.) (report-no.4)