แผนประจำปีงบประมาณ 2561


แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม

  • แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2561 (plan_virtue_pwa_2561)
  • ปฏิทินการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กปภ.) ประจำปีงบประมาณ 2561 (calendar_2561)

    ผลการดำเนินงาน