แผนประจำปีงบประมาณ 2560


แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม

  • แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ของการประปาส่วนภูมิภาค (fiscal-year-plan-of-2560_lock)

    ผลการดำเนินงาน