แผนประจำปีงบประมาณ 2560


แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม

  • แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ของการประปาส่วนภูมิภาค (fiscal-year-plan-of-2560_lock)

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 1-3/2560 (ponmoral_pwa_1-3-2560_web)
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 4/2560 (ponmoral_pwa_4-2560_web)


สรุปผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2560

แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2560 (ponmoral_pwa_1-4-2560_web)


รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานฯ

รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ กปภ. ปีงบประมาณ 2560 (analyze_ponmoral_60)