งานมาตรฐานวินัย


ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในภารกิจดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการในการส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโทษทางวินัยและความรับผิดทางละเมิด และกำหนดมาตรการป้องกันการกระทำผิดวินัย และวิธีป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของ กปภ.

2. ดำเนินการให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิด

3. ดำเนินการตรวจสอบสำนวนการสอบสวน โทษทางวินัยและความรับผิดทางละเมิด และพิจารณาเสนอ ความเห็นตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ดำเนินการจัดทำคำสั่งลงโทษทางวินัย หรือคำสั่งเรียกให้ชดใช้ทางละเมิดให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด

5. ดำเนินการบันทึกข้อมูลการลงโทษทางวินัยที่ลงนามโดยผู้ว่าการหรือผู้บังคับบัญชาในส่วนกลางในระบบฐานข้อมูล

6. สื่อสารเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่หน่วยงานภายในองค์กร และติดตามให้มีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง

7. ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย