งานสอบสวนทางวินัย


หน้าที่ของงานสอบสวนทางวินัย ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในภารกิจดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการในเรื่องการสอบสวนทางวินัย และสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ดำเนินการในการให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการสอบสวน

3. ดำเนินการในการพิจารณาความเหมาะสมของตัวบุคคลเข้าร่วมเป็นกรรมการสอบสวน และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

4. ดำเนินการในการบันทึกข้อมูลการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงในระบบฐานข้อมูล

5. ดำเนินการในการเร่งรัด ติดตามผลการสอบสวนของคณะกรรมการ และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของสำนวนสอบสวน

6. ดำเนินการในการจัดทำ และรวบรวมข้อมูล สถิติการดำเนินการทางวินัย และรวมรวมข้อมูลความรับผิดทางละเมิด เพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7. ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย