งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม


ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในภารกิจดังต่อไปนี้

1. จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ กปภ. ประจำปี

2. กำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์ติดตามประเมินผลด้านคุณธรรมและจริยธรรม และดำเนินการติดตามประเมินผล

3. พิจารณา ทบทวน ปรับปรุงประมวลจริยธรรม และจรยาบรรณของ กปภ. ตามความจำเป็นอย่างสม่ำเสมอ

4. เผยแพร่ ปลูกฝัง และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณอย่างทั่วถึง จริงจัง

5. ติดตาม สอดส่องการใช้บังคับ และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณ รวมทั้ง คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ กปภ.

6. สืบสวนข้อเท็จจริง และรายงานกรณีมีผู้ฝ่าฝืนจริยธรรม

7. รายงานผลดำเนินการ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงมหาดไทย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งการประสานงานการรายงานหรือส่งแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ. ต่อสำนักงาน ป.ป.ช. ตามระยะเวลาที่กำหนด

8. ส่งเสริม และยกย่องผู้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมตามความเหมาะสม

9. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย