ความรู้ด้านจริยธรรม


newanim
  • ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
  • ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการประปาส่วนภูมิภาค (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2557 (law-11)
  • คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริารและผู้ปฏิบัติงงานการประปาส่วนภูมิภาค (standardpwa57)
  • ความรู้เรื่องคุณธรรมและจริยธรรม (law-10)