ความรู้ด้านวินัย


  • หนังสือ ที่ มท 55622/144 ลว. 6 กรกฎาคม 2558 เรื่อง กรณีหัวข้อข่าว ข้าราชการเมาแล้วขับ จำคุก 2 เดือน ไม่รอลงอาญา (law-9)
    newanim
  • ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนทางวินัย พ.ศ. 2522 (law-3)