ศึกษาดูงาน "พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช."

  • Year:
  • Tags:

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 พนักงานในสังกัดฝ่ายกฎหมาย ได้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. โดยกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นให้พนักงานได้รับความรู้เกี่ยวกับกลวิธีการทุจริตในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งเน้นในการปลูกฝังค่านิยมการต่อต้านการทุจริต กระตุ้นพนักงานให้รู้สึก “ไม่ยอม ไม่ทน ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ” และเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กรในด้าน "มุ่งเน้นคุณธรรม" รวมไปถึงเพื่อให้พนักงานรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ และวิธีการทุจริตในปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใสต่อไป

ศึกษาดูงาน "พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช."
ศึกษาดูงาน "พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช."
ศึกษาดูงาน "พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช."
ศึกษาดูงาน "พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช."
ศึกษาดูงาน "พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช."
ศึกษาดูงาน "พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช."
ศึกษาดูงาน "พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช."
ศึกษาดูงาน "พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช."
ศึกษาดูงาน "พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช."
ศึกษาดูงาน "พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช."
ศึกษาดูงาน "พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช."
ศึกษาดูงาน "พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช."
ศึกษาดูงาน "พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช."