กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรมได้รับเชิญเป็นวิทยากร หลักสูตร “การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร”

  • Year:
  • Tags:

กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรมได้รับเชิญเป็นวิทยากร หลักสูตร “การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร”

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 กองภูมิภาค 3 ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร” รุ่นที่ 2/2558 ณ โรงแรมวังใต้
อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี ให้กับพนักงานใหม่ โดยได้เรียนเชิญ นางสาวเบญจวรรณ ศรีสลวย ตำแหน่งหัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และนางสาวเหมือนฝัน จันทร์ศิริ ตำแหน่งนิติกร 4 งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน กปภ.” โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ของค่านิยมองค์กรของ กปภ. พลังของการมีจิตสำนึกรักองค์กร ความสัมพันธ์ ความรักองค์กร และเพื่อนร่วมงาน การมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบของพนักงานต่อองค์กรกระบวนการปลูกฝังจิตสำนึกรักองค์กร และการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กร เพื่อพัฒนาสมรรถนะของพนักงาน กปภ. ให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ซึ่งบรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความตั้งใจในการรับฟังและร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ของผู้เข้าร่วมอบรม

กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรมได้รับเชิญเป็นวิทยากร หลักสูตร “การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร”
กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรมได้รับเชิญเป็นวิทยากร หลักสูตร “การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร”
กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรมได้รับเชิญเป็นวิทยากร หลักสูตร “การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร”
กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรมได้รับเชิญเป็นวิทยากร หลักสูตร “การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร”
กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรมได้รับเชิญเป็นวิทยากร หลักสูตร “การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร”