กปภ. เข้าร่วมในกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ

  • Year:
  • Tags:

กปภ. เข้าร่วมในกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

เรื่อง การพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตามผลการประเมิน ITA ปี 2557

เมื่อวันที่ 24-26 มิถุนายน 2558 ศปท.กปภ. ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง การพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตามผลการประเมิน ITA ปี 2557 ณ โรงแรม ริเวอร์วิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ช. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 55 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 140 คน การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับดัชนีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจต่อไป

กปภ. เข้าร่วมในกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ