กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม ร่วมเป็นวิทยาการหลักสูตร "การสอบสวนและการดำเนินการทางวินัย"

  • Year:
  • Tags:

กองฝึกอบรมภูมิภาค 2 ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสอบสวนทางวินัยและส่งเสริมจริยธรรม รุ่น 2/58 สำหรับพนักงานในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 2558 โดยเรียนเชิญ กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม ฝ่ายกฎหมาย เป็นวิทยากรบรรยายในการให้ความรู้พื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม ความรู้ความเข้าใจเรื่องตัวบทกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของ กปภ. ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ของการดำเนินการสอบสวน และสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงการทำ Work shop พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซักถามข้อสงสัยต่างๆ อย่างละเอียด ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความตั้งใจในการรับฟังและร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ของผู้เข้าร่วมอบรม

กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม ร่วมเป็นวิทยาการหลักสูตร "การสอบสวนและการดำเนินการทางวินัย"
กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม ร่วมเป็นวิทยาการหลักสูตร "การสอบสวนและการดำเนินการทางวินัย"
กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม ร่วมเป็นวิทยาการหลักสูตร "การสอบสวนและการดำเนินการทางวินัย"
กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม ร่วมเป็นวิทยาการหลักสูตร "การสอบสวนและการดำเนินการทางวินัย"
กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม ร่วมเป็นวิทยาการหลักสูตร "การสอบสวนและการดำเนินการทางวินัย"
กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม ร่วมเป็นวิทยาการหลักสูตร "การสอบสวนและการดำเนินการทางวินัย"
กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม ร่วมเป็นวิทยาการหลักสูตร "การสอบสวนและการดำเนินการทางวินัย"
กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม ร่วมเป็นวิทยาการหลักสูตร "การสอบสวนและการดำเนินการทางวินัย"