หลักสูตร "ปฐมนิเทศพนักงาน ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559"

  • Year:
  • Tags:

กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรมได้รับเชิญเป็นวิทยากร หลักสูตร "ปฐมนิเทศพนักงาน ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559"

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้จัดอบรมหลักสูตร "ปฐมนิเทศพนักงาน ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559" ณ ห้องประชุม 2 อาคาประปาวิวัฒน์ สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค โดยได้เรียนเชิญเจ้าหน้าที่กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม นางสาวเหมือนฝัน จันทร์ศิริ ตำแหน่งนิติกร 4 งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ฝ่ายกฎหมาย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ผลประโยชน์เกื้อกูล/ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน กปภ."

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ให้แกพนักงาน กปภ. ทุกคน ทั้งนี้บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความตั้งใจในการรับฟังและร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ของผู้เข้าร่วมอบรม

หลักสูตร "ปฐมนิเทศพนักงาน ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559"
หลักสูตร "ปฐมนิเทศพนักงาน ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559"
หลักสูตร "ปฐมนิเทศพนักงาน ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559"
หลักสูตร "ปฐมนิเทศพนักงาน ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559"
หลักสูตร "ปฐมนิเทศพนักงาน ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559"