อบรมหลักสูตร "การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร" รุ่นที่ 1/2559

  • Year:
  • Tags:

กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรมได้รับเชิญเป็นวิทยากร หลักสูตร "การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร" รุ่นที่ 1/2559

เมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม 2558 กองฝึกอบรมภูมิภาค 3 (กฝภ.3) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร" รุ่นที่ 1/2559 ซึ่งจัดให้กับพนักงานในสังกัด กปภ.ข.3,4,5 และ กฝภ.3 จำนวน 120 คน ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้เรียนเชิญเจ้าหน้าที่กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม นางสาวเบญจวรรณ ศรีสลวย หัวหน้างงานส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม และ นางสาวเหมือนฝัน จันทร์ศิริ ตำแหน่งนิติกร 4 งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ฝ่ายกฎหมาย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน กปภ. และความขัดแย้งทางผลประโยชน์"
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่พนักงาน กปภ. ทุกคน และจรรยาบรรณที่พึ่งปฏิบัติรวมกันในองค์กร

อบรมหลักสูตร "การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร" รุ่นที่ 1/2559
อบรมหลักสูตร "การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร" รุ่นที่ 1/2559
อบรมหลักสูตร "การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร" รุ่นที่ 1/2559
อบรมหลักสูตร "การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร" รุ่นที่ 1/2559
อบรมหลักสูตร "การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร" รุ่นที่ 1/2559
อบรมหลักสูตร "การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร" รุ่นที่ 1/2559