โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสอบสวนทางวินัยและส่งเสริมจริยธรรม รุ่น 1/2559

  • Year:
  • Tags:

กองฝึกอบรมภูมิภาค 2 ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสอบสวนทางวินัยและส่งเสริมจริยธรรม รุ่น 1/2558 สำหรับพนักงานในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2558 โดยเรียนเชิญเจ้าหน้าที่กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม เป็นวิทยากรบรรยายในการให้ความรู้พื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม ความรู้ความเข้าใจเรื่องตัวบทกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของ กปภ. ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ของการดำเนินการสอบสวน และสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงการทำ Work shop พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซักถามข้อสงสัยต่างๆ อย่างละเอียด ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความตั้งใจในการรับฟังและร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ของผู้เข้าร่วมอบรม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสอบสวนทางวินัยและส่งเสริมจริยธรรม รุ่น 1/2559
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสอบสวนทางวินัยและส่งเสริมจริยธรรม รุ่น 1/2559
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสอบสวนทางวินัยและส่งเสริมจริยธรรม รุ่น 1/2559
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสอบสวนทางวินัยและส่งเสริมจริยธรรม รุ่น 1/2559
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสอบสวนทางวินัยและส่งเสริมจริยธรรม รุ่น 1/2559
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสอบสวนทางวินัยและส่งเสริมจริยธรรม รุ่น 1/2559