อบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่นที่ 2/2559

  • Year:
  • Tags:

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้จัดอบรมหลักสูตร "ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่นที่ 2/2559" ณ ห้องประชุม 2 อาคาประปาวิวัฒน์ สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค โดยได้เรียนเชิญเจ้าหน้าที่กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม นางสาวศิริลักษณ์ มั่นคง ตำแหน่งนิติกร 6 งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ฝ่ายกฎหมาย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "จริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน กปภ. และความขัดแย้งทางผลประโยชน์"

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่พนักงาน กปภ. ทุกคน และให้ความรู้เรื่อง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างโปร่งใส และไม่ก่อให้เกิดการทุจริตภายในองค์กร ทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ ทั้งนี้บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความตั้งใจในการรับฟังและร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ของผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก

อบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่นที่ 2/2559
อบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่นที่ 2/2559
อบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่นที่ 2/2559
อบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่นที่ 2/2559
อบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่นที่ 2/2559
อบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่นที่ 2/2559
อบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่นที่ 2/2559
อบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่นที่ 2/2559
อบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่นที่ 2/2559
อบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่นที่ 2/2559
อบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่นที่ 2/2559