อบรมหลักสูตร "การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร" รุ่นที่ 1/2560

  • Year:
  • Tags:

เมื่อวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2559 กองฝึกอบรมภูมิภาค 3 (กฝภ.3) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร" รุ่นที่ 1/60 ให้กับพนักงานในสังกัด กปภ.ข.3 , กปภ.ข.4 , กปภ.ข.5 และ กฝภ.3 จำนวน 122 คน ณ โรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

โดยกองฝึกอบรมภูมิภาค 3 ได้เรียนเชิญเจ้าหน้าที่กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม นางสาวเบญจวรรณ ศรีสลวย หัวหน้างานส่งเสริมจริยะรรมและคุณธรรม และ นางสาวเหมือนฝัน จันทร์ศิริ ตำแหน่งนิติกร 4 งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ฝ่ายกฎหมาย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "จริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน กปภ. "

การจัดอบรมในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ คววามเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกรักองค์กร จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน และภาพลักษณ์ขององค์กรในฝัน ทั้งนี้บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความตั้งใจในการรับฟังและร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ของผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก

อบรมหลักสูตร "การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร"  รุ่นที่ 1/2560
อบรมหลักสูตร "การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร"  รุ่นที่ 1/2560
อบรมหลักสูตร "การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร"  รุ่นที่ 1/2560
อบรมหลักสูตร "การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร"  รุ่นที่ 1/2560
อบรมหลักสูตร "การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร"  รุ่นที่ 1/2560