กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม ร่วมเป็นวิทยาการหลักสูตร "การสอบสวนและการดำเนินการทางวินัย"

  • Year:
  • Tags:

เมื่อวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2558 กองฝึกอบรมภูมิภาค 2 ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การสอบสวนและการดำเนินการทางวินัย” รุ่นที่ 1/58 ณ กองฝึกอบรมภูมิภาค 2 จังหวัดขอนแก่น โดยเรียนเชิญ นายสมเกียรติ สิริสุรพล ผู้อำนวยการกองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม นายพงศ์สวัสดิ์ อมรศักดานันท์ หัวหน้างาน 8 งานสอบสวนทางวินัย นายพงศนาถ เลาหภิชาติชัย นิติกร 5 งานมาตรฐานวินัย นางสาวบุณฑริก ขาวรอด นิติกร 5 งานมาตรฐานวินัย นายอภิเดช พรหมช่วย นิติกร 5 งานสอบสวนทางวินัย และนางสาวกุลนารี ประจิตร์ นักบริหารงานทั่วไป 4 งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เป็นวิทยากรบรรยายในการให้ความรู้พื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม ความรู้ความเข้าใจเรื่องตัวบทกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของ กปภ. ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ของการดำเนินการสอบสวน และสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงการทำ Work shop พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซักถามข้อสงสัยต่างๆ อย่างละเอียด ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความตั้งใจในการรับฟังและร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ของผู้เข้าร่วมอบรม

กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม ร่วมเป็นวิทยาการหลักสูตร "การสอบสวนและการดำเนินการทางวินัย"
กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม ร่วมเป็นวิทยาการหลักสูตร "การสอบสวนและการดำเนินการทางวินัย"
กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม ร่วมเป็นวิทยาการหลักสูตร "การสอบสวนและการดำเนินการทางวินัย"
กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม ร่วมเป็นวิทยาการหลักสูตร "การสอบสวนและการดำเนินการทางวินัย"
กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม ร่วมเป็นวิทยาการหลักสูตร "การสอบสวนและการดำเนินการทางวินัย"
กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม ร่วมเป็นวิทยาการหลักสูตร "การสอบสวนและการดำเนินการทางวินัย"
กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม ร่วมเป็นวิทยาการหลักสูตร "การสอบสวนและการดำเนินการทางวินัย"
กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม ร่วมเป็นวิทยาการหลักสูตร "การสอบสวนและการดำเนินการทางวินัย"
กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม ร่วมเป็นวิทยาการหลักสูตร "การสอบสวนและการดำเนินการทางวินัย"
กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม ร่วมเป็นวิทยาการหลักสูตร "การสอบสวนและการดำเนินการทางวินัย"
กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม ร่วมเป็นวิทยาการหลักสูตร "การสอบสวนและการดำเนินการทางวินัย"
กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม ร่วมเป็นวิทยาการหลักสูตร "การสอบสวนและการดำเนินการทางวินัย"
กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม ร่วมเป็นวิทยาการหลักสูตร "การสอบสวนและการดำเนินการทางวินัย"
กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม ร่วมเป็นวิทยาการหลักสูตร "การสอบสวนและการดำเนินการทางวินัย"
กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม ร่วมเป็นวิทยาการหลักสูตร "การสอบสวนและการดำเนินการทางวินัย"
กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม ร่วมเป็นวิทยาการหลักสูตร "การสอบสวนและการดำเนินการทางวินัย"
กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม ร่วมเป็นวิทยาการหลักสูตร "การสอบสวนและการดำเนินการทางวินัย"
กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม ร่วมเป็นวิทยาการหลักสูตร "การสอบสวนและการดำเนินการทางวินัย"
กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม ร่วมเป็นวิทยาการหลักสูตร "การสอบสวนและการดำเนินการทางวินัย"
กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม ร่วมเป็นวิทยาการหลักสูตร "การสอบสวนและการดำเนินการทางวินัย"