คู่มือการปฏิบัติงาน ความรู้ด้านวินัย ความรู้ด้านจริยธรรม ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

หน้าหลัก

newanim

แบบฟอร์มข้อมูลการตอบการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563

- การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
- ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก


ดาวเด่นประจำไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2562

2-4-62

add_1_small_u

ดาวน์โหลดหนังสือ

pk-case-study
  • หนังสือกรณีศึกษาแนวทางการลงโทษทางวินัย (case-study)
    pk-conflict-of-interest
  • หนังสือคู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการประปาส่วนภูมิภาค (conflict-of-interest)


ภาพกิจกรรม