คู่มือการปฏิบัติงาน ความรู้ด้านวินัย ความรู้ด้านจริยธรรม ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

หน้าหลักดาวน์โหลดหนังสือ

  • หนังสือกรณีศึกษาแนวทางการลงโทษทางวินัย (case-study)
  • หนังสือคู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการประปาส่วนภูมิภาค (conflict-of-interest)


ภาพกิจกรรม