ดาวน์โหลด

newanim

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ ณ สิ้นไตรมาส 4/2562

 • บันทึก ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ ณ สิ้นไตรมาส 4/2562 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ ประจำไตรมาส 4/2562 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

  การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ณ สิ้นไตรมาส 4/2562

 • บันทึก ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ณ สิ้นไตรมาส 4/2562 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำไตรมาส 4/2562 (ดาวน์โหลดเอกสาร)


หนังสือ

 • หนังสือกรณีศึกษาแนวทางการลงโทษทางวินัย (case-study)
 • หนังสือคู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการประปาส่วนภูมิภาค (conflict-of-interest)

  แบบฟอร์มแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการประปาส่วนภูมิภาค

 • กรณีไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (สำหรับผู้ปฏิบัติงานระดับ ผอ.ฝ่าย/ผอ.สำนัก หรือเทียบเท่าขึ้นไป) (report-no.1)
 • กรณีไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (สำหรับผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่ำกว่าระดับ ผอ.ฝ่าย/ผอ.สำนัก หรือเทียบเท่าลงมา) (report-no.2)
 • กรณีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (สำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกคนตั้งแต่ลูกจ้างประจำจนถึงผู้ว่าการ) (report-no.3)
 • แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (สำหรับคณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ/ คณะทำงาน ของ กปภ.) (report-no.4)