ความรู้เรื่องกฎหมาย

newanim
 • คำสั่งการประปาส่วนภูมิภาค ที่ 627/2561 เรื่องวิธีการเบิกจ่ายและหลักเกณฑ์การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (law16)
 • ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน พ.ศ. 2561 (law17)
 • ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอติดตั้งประปา พ.ศ. 2561 (law18)
 • ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษของพนักงาน (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2561 (law19)


 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (law-15)
 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 (law-7)
 • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (law-5)
 • พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 (law-8)
 • ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง
  การเลื่อนขั้นเงินเดือน การถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษของพนักงาน (ฉบับที 33) พ.ศ. 2558 (law-14)
 • ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง
  การเลื่อนขั้นเงินเดือน การถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษของพนักงาน พ.ศ. 2522 (law-2)
 • ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนทางวินัย พ.ศ. 2522 (law-3)
 • มติคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว234 ลว. 24 ธันวาคม 2536 (law-4)
 • ประกาศ กปภ. เรื่องข้อตกลงสภาพการจ้าง ณ วันที่ 9 ก.ค. 2553 (law-6)