ภาระหน้าที่


หน้าที่ของกองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม ดำเนินตามวัตถุประสงค์ในภารกิจดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องความผิดทางวินัย และความรับผิดทางละเมิด

2. ดำเนินการในกรณีพ้นสภาพการเป็นพนักงานเพราะเหตุกระทำความผิด

3. จัดทำ และปรับปรุงมาตรฐานการลงโทษทางวินัย

4. ส่งเสริมและกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้พนักงานตระหนักและเห็นความสำคัญของการมีวินัย

5. ดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ กปภ.

6. เป็นเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาจริธรรมและคุณธรรมของ กปภ.

7. ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

8. ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย